Zasady gry

„Take thy sword” jest grą fabularną, która trwa cały rok szkolny. Udział w niej nie jest obowiązkowy. Rozpoczyna się wędrówką przez prastary las pełen tajemnic, ukrytych artefaktów i zaludniony różnymi postaciami, które mogą pomagać, albo przeszkadzać graczom.

Gra odbywa się w języku angielskim. Wszelkie rozmowy pomiędzy graczami oraz pomiędzy graczami i Mistrzem Gry odbywają się w języku angielskim.

1. Zespoły i gracze
Każdy z graczy przybiera przydomek, a także grupy/klasy zostają odpowiednio nazwane. Gracze pełnić będą różnorakie funkcje, na które będą wybierani na konkretne kadencje. Pełnienie funkcji będzie nagradzane.

2. Fabuła
Fabuła będzie kreowana przez wybory/decyzje graczy podejmowane w trakcie gry. Opowieść może snuć Mistrz Gry oraz/lub uczeń wybrany na tę funkcję. Wraz z rozwojem fabuły Gra będzie ewoluować, zasady będą wprowadzane stopniowo i mogą być zmieniane.

Mistrz Gry może podać słowo, na które szczególnie trzeba będzie zwracać uwagę podczas rozgrywki, tzw. "słowo dnia", jednak czas ważności tego słowa może być dłuższy niż 24 godziny.

3. Dodatkowe misje
Okresowo możliwe będzie wzięcie udziału w dodatkowej misji, dodatkowo nagradzanej.

4. Rankingi
Okresowo publikowane będą rankingi z podziałem na wyniki grupy i graczy, a także graczy w klasyfikacji grupowej i globalnej oraz cenniki wymiany punktów na nagrody.

5. Punkty/monety i nagrody
Za realizowanie zadań na lekcji, aktywność, postępy w nauce, przygotowanie prac domowych oraz realizację dodatkowych zadań nadobowiązkowych (misje) gracze otrzymują punkty (monety). Także grupa jako całość jest punktowana. Punkty przyznaje Mistrz Gry według własnego uznania w zgodzie z zasadami gry.

Gracze mogą wymieniać punkty na nagrody (handlować) według ogólnie znanego przelicznika. Gracz może decydować czy zamieni zebrane punkty na konkretną nagrodę, czy też woli zaczekać by zdobyć nagrodę cenniejszą. Także posiadane artefakty można będzie wymieniać na monety.

Obok monet gracze mogą zdobywać rangi oraz odznaki, które przyznaje Mistrz Gry. Pośród nagród znajdzie się na przykład zwolnienie z pisania najbliższej kartkówki. Ale zastosowanie tej opcji skutkować będzie brakiem oceny, zatem do gracza należeć będzie decyzja czy chce z tej opcji skorzystać czy nie. Także grupa jako całość będzie mogła wykorzystać swoje punkty w ten sposób.

Uwaga: możliwe jest odejmowanie punktów przez Mistrza Gry tak poszczególnym graczom jak też zespołom.

6. Sesje
Gra podzielona jest na sesje, sesja trwa określony przez Mistrza Gry czas (tydzień, miesiąc...). Wraz z nastaniem nowej sesji wszystkie punkty graczy oraz grup są redukowane o 10%. W przypadku wartości ułamkowych wartość zostaje zaokrąglona do pełnych wartości poprzez odrzucenie ułamka. I tak wartość 100,01 daje 100, a wartość 100,99 także daje 100.

7. Funkcje
Gracze wybierają osoby funkcyjne. Kadencja osób funkcyjnych trwa jedną sesję. Funkcyjnych wybiera zgromadzenie wszystkich obecnych aktualnie graczy zwykłą większością głosów. W przypadku impasu decyduje Mistrz Gry. Na funkcję gracz zgłasza się sam, osobiście. Nie można zgłosić innego gracza.

Wykaz funkcji:


8. Handel
Gracze mogą wymieniać punkty na nagrody (handlować). Mogą też handlować między sobą, jeśli pozwoli na to Mistrz Gry.

Podczas jednej lekcji, w czasie na to przeznaczonym maksymalnie trzy osoby mogą handlować. Handel (wymianę punktów) nadzoruje kupiec.

9. Zasada nadrzędna
Mistrz gry ma decydujące zdanie, które nie podlega dyskusji. Może także zmieniać zasady gry, zarządzać dodatkowe sesje itd. Mistrz Gry może decydować w wybrany przez siebie sposób np. poprzez rzut kostką. Zasady gry mogą ewoluować.

 

 

The Ancient Forest, do you dare?

© 2019-2021 Jan Syski #